Allmänna Villkor

Allmänna villkor uppdaterad: 2023-01-01 Schibler El service AB (org. 559427-0653),
Datavägen 5, 17543 Järfälla
[email protected]
08 50 70 2700

 1. Inledning

Dessa allmänna villkor gäller då Schibler Electric AB tillhandahåller tjänster till en konsument. De tjänster som Schibler Electric AB tillhandahåller är elarbeten inom installation, kabeldragning, drift och service.

 1. Bakgrund

Schibler el service även kallad Schibler Electric AB på denna villkor tillhandahåller tjänsten på̊ ett fackmannamässigt sätt och i överenskommelse med offert. Schibler Electric AB har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt offert om såkrävs. Genom godkännande av den givna offerten till kund godkänner kunden de övriga villkor som återfinns nedan i detta dokument. Hänvisning till detta dokument återfinns i den givna offerten eller på www.schiblerelectric.se Det är av vikt att kunden förstår att när den givna offerten godkänns så har kunden samtyckt till en offert med beräknade/uppskattade priser och ej fasta priser.

 1. Avtalstid

Tjänsten specificeras i avtal mellan kund och Schibler Electric AB (”Offert”). Offert/avtal är subsidiärt till våra allmänna villkor. De allmänna villkoren kompletteras av text återfunnen på www.schiblerelectric.se samt den text som återfinns i offert samt första mailutskick. Avtalet ska anses ingånget när Schibler Electric AB skriftligen eller muntligen har fått en bekräftelse av kundens beställning per mail, telefon eller SMS med text ´´JA tack, jag beställer´´ eller ´´ jag godkänner´´.  Avtalet löper ut när tjänsten är slutförd enligt beställning.

 1. Arbetets utförande

Schibler Electric AB ska utföra arbetet fackmässigt. Schibler Electric AB ska också med tillbörlig omsorg ta till vara beställarens intressen och samråda med beställaren i den utsträckning det behövs och är möjligt, t.ex. om det under arbetets gång visar sig att tjänsten inte är till rimlig nytta för beställaren eller om kostnaden blir betydligt högre än beställaren räknat med. Schibler Electric AB kan vid tilläggsarbeten ha rätt till pristillägg enligt punkt 10. Behövs intrimningsåtgärder efter arbetets avslutande åtar sig Schibler Electric AB att inom skälig tid och, om inte annat avtalats, utan särskild kostnad utföra åtgärderna. Behov av sådana åtgärder är inte att betrakta som avvikelser från ett fackmässigt utförande.

 1. Tillträde iordningställande

Beställaren ska lämna Schibler Electric AB erforderligt tillträde samt genom att flytta bohag och andra föremål, se till att arbetsplatsen är i ett sådant skick att arbetet kan utföras. Om inte kan planerad tid enligt överenskommelse skjutas upp/förlängas (ÄTA) på grund av hinder.

 1. Arbetets avbrytande m.m.

Om det sedan arbetet har påbörjats visar sig att det inte kan anses vara till rimlig nytta för beställaren eller att priset för arbetet kan bli betydligt högre än beställaren hade kunnat räkna med, ska Schibler Electric AB underrätta beställaren om förhållandet och begära beställarens anvisningar. Kan beställaren inte anträffas eller lämnar beställaren av annan orsak inte anvisningar Schibler Electric AB inom rimlig tid ska arbetet avbrytas. Detta gäller dock ej om det finns särskilda skäl att anta att beställaren ändå önskar få arbetet utfört. Avbryter Schibler Electric AB ett påbörjat arbete med stöd av andra stycket har Schibler Electric AB rätt till ersättning för extra kostnader. Medför avbrottet en väsentlig olägenhet för Schibler Electric AB får Schibler Electric AB, under de förutsättningar som anges i konsumenttjänstlagen, häva avtalet.

 1. Hantverkarens rätt till tidsförlängning m.m.

Kontraktsarbetena ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning vid kontraktstidens utgång. Kontraktstiden ska förlängas eller avkortas i den utsträckning ändringar och tilläggsarbeten föranleder ökad eller minskad tidsåtgång. Om någon tid för färdigställande inte har avtalats, ska entreprenaden vara färdigställd inom den tid som är skälig med hänsyn till särskilt vad som är normalt för en entreprenad av samma art och omfattning. Intrimning, justering eller provning som ingår i entreprenaden ska vara fullgjord inom entreprenadtiden om inte lämplig årstid eller entreprenadens ibruktagande bör avvaktas. Schibler Electric AB har rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden, om Schibler Electric AB hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden på grund av omständigheter utanför Schibler Electric AB kontroll Schibler Electric AB inte skäligen kunde ha förväntas ha räknat med vid avtalets ingående samt att Schibler Electric AB inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit dess menliga inverkan. Part ska utan dröjsmål underrätta motparten om förhållande som parten insett eller borde ha insett skulle medföra försening. Om part underlåter att lämna sådan underrättelse, får parten inte åberopa förhållandet annat än om motparten insett eller borde ha insett detsamma.

Påföljder vid dröjsmål 25 § Vid dröjsmål på näringsidkarens sida får konsumenten hålla inne betalningen enligt 27 §. Han får välja mellan att kräva att näringsidkaren utför tjänsten enligt 28 § och att häva avtalet enligt 29 §. Dessutom får konsumenten kräva skadestånd av näringsidkaren enligt vad som sägs i 31 §.

 1. Priser

I offert anges och återfinns information att mot privatpersoner ges arbetskostnad inklusive moms och efter ROT-avdrag och offert mot företag eller bostadsrättsföreningar ges priser exklusive moms. Den minsta debiteringstid är en timma plus grundkostnadsnorm. Med grundkostnadsnorm avser eventuella fördröjelser vid körning och besök som ej åligger Schibler Electric AB.

Kund måste med dessa villkor själva be om priserna före ROT- avdrag om detta inte angivits i offerten. Detta innebär att Schibler Electric AB, enligt de regelverk som finns i Sverige, möjlighet att röra sig i femton procent över beräknad arbetskostnad utan att meddela kunden om kunden är privatperson. De femton procentenheter är beräknat på̊ offertens totala värde gällande arbetskostnader och avser endast de åtaganden som finns specificerade i kundens offert.

Dessa femton procentenheter innefattar endast privatpersoner och ej bostadsrättsföreningar eller företag. Ett projekt kan heller inte bli lägre än max femton procent i arbetskostnad från den beräknade offerten. Gällande ROT-avdrag följer Schibler Electric AB de regelverk och bestämmelser givna av Skatteverket.

Schibler Electric AB utgår från Skatteverkets regler den dag offert sammanställs. ROT-avdrag är alltid ett preliminärt avdrag då det är en extern myndighet och inte Schibler Electric AB som avgör om den. Godkänns inte ROT-avdraget via Skatteverket är kunden skyldig att betala den till Schibler Electric AB i efterhand.

Uppskattning av materialkostnader kan ges av projektansvarig men det är viktigt att förstå̊ att kostnaden endast är en uppskattning. Detta på̊ grund av att material finns i ett flertal prisklasser och typer och att kund kan komma att önska en viss typ av märke på̊ dennes material. Om fastpris på̊ materialkostnad ges så framgår det i given offert. Genom godkännande av offert så godkänner kund att Schibler Electric AB har rätt att hyra in det eller de verktyg som krävs för utförande av diverse arbetsuppgifter. Kunden godkänner även att detta är en kostnad som

Schibler Electric AB har rätt att ålägga kunden. Exempel på̊ sådana kostnader är bland annat hyrkostnad av bilningshammare vid badrumsrenoveringar, hyrkostnad av speciellt utformad stege vid speciella målningsarbeten eller liknande.Om offert skrivs och godkänns av kund utan att ett kundbesök har genomförts av någon av företagets projektledare så har företaget rätt att justera offerten vid projektstart. Detta då det endast går att ge uppskattningar på̊ det beskrivet och det finns risk för regleringar i vad för åtgärder som krävs när projektledare kommer till arbetsplatsen. Vilken typ av justering i arbetskostnad, materialkostnad som genomförs varierar från projekt till projekt

 1. Äta – ändringar/tilläggsarbeten

Kund förstår, genom godkännande av detta dokument, att om ÄTA-arbeten (ändringar/tilläggsarbeten) genomförs så blir även arbetskostnaden och materialkostnaden högre samt arbetstiden längre. Vid avvikelser, extra arbete, rörstop (kabeldragning) eller annat hinder tillkommer extra kostnader utöver det som angivits på offerten. Kunden debiteras löpande per timme. Första arbetstimmen är 1750: -/timmen ink moms samt avdragen ROT. 525-/timmen ink moms samt avdragen ROT. 750:-/timme inkl moms utan ROT-avdrag. 625:-/resa (resa, parkering samt trängselskatt)

Ett exempel på̊ ÄTA-arbete är exempelvis om det i offert anges att ett eluttag behöver bytas och att i själva verket behöver dras ny matning från elcentral. Genom godkännande av offert godkänner kund även att denne förstått samtliga övriga tillkommande kostnader som finns specificerade på̊ offerten. Direkta ändringar eller tilläggsarbeten som kund gör till elektriker betraktas omgående som ett ÄTA-arbete och debiteras enligt företagets timdebitering.

Schibler Electric AB ser därmed helst att ändringar och tillägg kommuniceras via projektledare/kontoret och kräver alltid en underskrift av kunden på våra serviceorderblanketter eller per mejl. Om det har givits en offert som benämns som ”fast pris” så är detta specificerat på̊ endast det genomförande i den skrivna offerten. Om kunden därefter väljer att göra ÄTA-arbeten så är det viktigt att förstå̊ att detta kommer faktureras utöver den såkallade fast pris-offerten och att samtliga arbeten av ÄTA-karaktär ej ges i form av fast pris. Kund godkänner genom dessa villkor även att ett ÄTA-tillägg kan ske genom muntlig överenskommelse, per sms eller per mejl. En muntlig överenskommelse accepteras som tillägg på̊ samma vis som en skriftlig överenskommelse. Om projektansvarige informerar om ett eller flera tilläggsarbeten men inte ger någon prisuppskattning så godkänner kund att dessa debiteras per arbetstimme. Samtliga tilläggsarbeten förlänger den totala arbetstiden, oavsett tilläggets storlek.

Önskas information om elektrikerns nedlagda arbetstid under projektets gång innan projektavslut så är ansvaret kundens att be ansvarig projektledare om den arbetstiden.

Slutbesiktning föreslås av Schibler Electric AB vid större projekt och är ej något som nödvändigtvis krävs vid mindre projekt. Vid mindre projekt genomför ansvarig projektledare en slutbesiktning på̊ egen hand. Vad som klassas som ett större projekt och mindre projekt avgörs av projektledare. En slutbesiktning genomförs om kund önskar det tillsammans med ansvarig projektledare. Om kund önskar slutbesiktning genomförd av extern firma med tillhörande besiktningsman så tillfaller kostnaden kunden. Vid en besiktning av extern firma krävs det att en representant från Schibler Electric AB alltid närvarar. Besiktningen bekostas av kunden. Genom godkännande av offert så godkänner kund att eventuella besiktningsanmärkningar ej ger kund rätt att hålla inne på mer än tio procent av offertvärdet. Detta innebär att nittio procent av offertvärdet ska betalas innan den givna kundfakturan förfaller. Genom godkännande av offert och därmed godkännande av dessa allmänna villkor så godkänner kund en faktureringsavgift på̊ femtio kronor per faktura och med en dröjsmålsräntesats på tjugofyra procentenheter.

 1. Betalning

Kunden betalar alltid via våra portabla kortläsare efter utfört arbete och får ett digitalt kvitto på mail eller sms för projekt under 20.000SEK tjugotusen svenska kronor. Kunden kan även betala via vår företags Swish 123 482 8646.

Fakturering för större uppdrag/arbete sker vid fyra tillfällen på bankgiro: 138-4726

Faktura ett: Tjugofem procent delbetalning sker innan ett påbörjat arbete och vid en accepterad offert. Dessa tjugofem procent innehåller cirka tjugofem procent av total beräknad arbetskostnad i grundoffert och det material som finns registrerat fram till den dag fakturan sammanställs.

Faktura två: tjugofem procent betalning sker efter cirka femtio procent av arbetstiden och det material som finns registrerat fram till den dag fakturan sammanställs.

Faktura tre: Cirka tjugofem procent betalning sker efter cirka sjuttiofem procent av arbetstiden och det material som finns registrerat fram till den dag fakturan sammanställs.

Faktura fyra: Cirka tjugofem procent betalning sker efter hundra procent av arbetstiden och det material som finns registrerat fram till den dag fakturan sammanställs.

Faktura fem: Eventuellt överstigande femton procent arbetskostnad.

Eventuella ÄTA-arbeten med tillhörande material faktureras separat.

En annan typ av betalningsplan är via våra samarbetsbanker för del eller avbetalning. Detta hanteras av bankerna och inte via Schibler Electric AB. En kreditupplysning kan komma att göras.

Kund erhåller tillsammans med fakturan en materialspecifikation. Dessa sammanställs efter Schibler Electric AB:s egen mall och är den information som ges till kund. Genom godkännande av dessa villkor har kund förstått att Schibler Electric AB AB har ett påslag på̊ ca femton procent på̊ materialkostnad gentemot leverantörens listpriser.

 1. Betalningsvillkor och Dröjsmåls

Samtliga delfakturor innehåller tio-trettio dagars netto om faktura är ställd till privatperson. Samtliga delfakturor ställda till bostadsrättsförening eller företag innehåller femton till trettio dagars netto Schibler Electric AB besitter enligt svensk lagstiftning rätt att avbryta ett projekt om delfaktura ej betalas i tid av kund. Slutfakturor innehåller tio till trettio dagars netto om faktura är ställd till privatperson vilket är ett beslut som fattas av Schibler Electric AB. Slutfakturor ställda till bostadsrättsförening eller företag innehåller trettio dagar netto. Det belopp som kunden ska betala anges på̊ given faktura. Fakturan förfaller till betalning den dag som anges på̊ given faktura.

Fakturan ska betalas i den valuta och till det konto som anges på̊ given faktura. Betalningen anses fullgjord när den är Schibler Electric AB:s tillhanda. Fakturanummer ska anges på̊ faktura.

Om kunden inte fullgjort betalningen senast på̊ förfallodagen har Schibler Electric AB rätt till ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader samt till dröjsmålsränta enligt lag. Genom godkännande av dessa villkor godkänner även kund att dröjsmålsränta baseras per dag. Vid eventuella tvister så accepterar kund att detta avgörs i Stockholm eller Södertörns Tingsrätt.

Vid vissa projekt kan avtal om vite skrivas. Du som kund accepterar att detta ter sig genom bestämmelser om att vite träder i kraft endast om det ej för kund möjligt att flytta in vid angivet datum och om det därigenom påverkar kunden ekonomiskt. Vite gäller ej om försening åläggs kunden såsom exempelvis material och/eller inredning beställt av kund eller tilläggsarbeten som påverkar arbetstiden. Vite når ett maxbelopp på̊ tjugofem tusen kronor om inget annat avtalats. Vitesklausul skrivs i mall från Schibler Electric AB och ska signeras av behörig representant från Schibler Electric AB.

 1. Minderåriga

Försäljning av våra tjänster sker endast till kunder över 18 år. Försäljning till minderåriga är ej tillåtet och kunder under 18år får ej signera några dokument/avtal från oss.

 1. Leverans

Leverans sker genom att konsument godkänner en offert via mail/sms eller på plats via ett serviceorderblankett/offertblankett därefter kontaktas konsumenten av en projektledare/planerare för en tid.

 1. Garanti

Generellt ges två̊ års garanti vid arbete utfört av Schibler Electric AB. Garantier på material ges endast om material är inköpt via Schibler Electric AB och betalt till Schibler Electric AB. Detta innebär att material inköpt direkt av kund från egenvald leverantör så gäller ej Schibler Electric AB:s garantier. Det finns exempel på̊ när garantier ej gäller och detta kan vara; om kund får rekommenderat av projektledare och/eller hantverkare att sätta microlit i tak för att nå̊ bästa resultat men kunden ändå väljer att genomföra en annan typ av åtgärd som kan betraktas som budgetlösning så gäller ej garanti på̊ två̊ år. Ett annat exempel på när garanti utgår är om renoveringsåtgärder innefattar att exempelvis en strömbrytare plockas bort och sätts tillbaka efter målningsarbete vilket leder till att strömbrytaren ej fungerar. Schibler Electric AB ersätter endast strömbrytaren om den är nyare än två år. Om kund därefter önskar åtgärd så betraktas det som ÄTA-arbete och genomförs ej kostnadsfritt. Kunden accepterat att Schibler Electric AB måste kunna frångå̊ branschregler och fackmannamässigt utförande om fastighetens förutsättningar kräver detta..

 1. Reklamation

Konsument har rätt att reklamera Tjänsterna om dess egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av svensk lag. Schibler Electric AB följer Allmänna reklamationsnämndens föreskrivna rekommendationer.

Önskar konsument använda sin reklamationsrätt kontaktas Kundtjänst via e-post, [email protected], med nödvändig information såsom kontaktuppgifter samt beskrivning av reklamation.

Påföljder vid fel 16 § Är tjänsten felaktig utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida, får konsumenten hålla inne betalningen enligt 19 §. Han får vidare kräva att felet avhjälps enligt 20 § första stycket eller också göra avdrag på priset eller häva avtalet enligt 21 §. Dessutom får konsumenten kräva skadestånd av näringsidkaren enligt vad som sägs i 31 §. Avhjälpande 20 § Konsumenten har rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet, om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten. Även om konsumenten inte kräver det får näringsidkaren avhjälpa felet, om han efter det att reklamation har kommit honom tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta och konsumenten inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. Avhjälpande skall ske inom skälig tid efter det att konsumenten har gett näringsidkaren tillfälle till det. Avhjälpande skall ske utan kostnad för konsumenten. Detta gäller dock inte kostnader som skulle ha uppkommit även om tjänsten hade utförts felfritt eller, om felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse, kostnader för att ersätta material som konsumenten enligt avtalet om tjänsten har tillhandahållit och bekostat. 

 1. Ångerrätt

Enligt 2 kap 4 § 1 p. Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte ångerrätt för ingånget avtal då Tjänsterna är av sådan art att de undantas från lagens tillämpningsområde. I och med Avtalets ingående samtycker kunden till att ångerrätten inte skall gälla. Det finns undantag då kan kund ha en dialog med Schibler Electric AB. Vid sådan tillfällen då Schibler Electric AB inte hunnit planera projekt kan ångerrätt ske, annars gäller Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Detta beslutas Schibler Electric AB

 1. försäkringar

Schibler Electric AB har allriskförsäkring & ansvarsförsäkring via Trygg-Hansa med upp till tio miljoner svenska kronor. Beställaren ska vara medförsäkrad. Schibler Electric AB ska vidare ha ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet under entreprenadtiden och under två år efter entreprenadens godkännande.

 1. Tvist

Tvist avgörs av allmän domstol. Beställaren (konsumenten) kan också anmäla tvister till Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se), Box 174, 101 23 Stockholm. Konsumenter kan även få vägledning av hemkommunens konsumentvägledare eller Hallå konsument

 1. Övrigt

Detta villkor är skapad för att skydda dig som konsument och även oss som företag för ett eventuellt samarbete. För att minimera tvister och missförståelser.

Schibler El Service AB
Org. Nummer: 559427-0653
Datavägen 5, Järfälla – Stockholm.
[email protected]
www.schiblerelectric.se
08-50 70 2700

 

Skicka förfrågan till elektriker i Stockholm & Uppsala

Våra elektriker täcker hela Stockholmsområdet och fixar allt från elsäkerhet i hemmet till implementering av smarta hem! Vi tar hand om belysningen inne och ute, vi kommer att installera en spis i köket och en billaddare. Vi hjälper dig att lösa strömavbrottsproblemet och självklart byter vi ut ditt elverk.  Vi har alltid en deadline för dig, oavsett om situationen är akut eller en planerad elinstallation.